<

Urdhëra, Vendime - Dekanati FM

30 04 2024
Propozim mbi kuotat dhe udhëheqësit shkencorë për ciklin e tretë të studimit "Doktoratë në Muzikologji"

23 12 2022
Urdhër i Dekanit për "Zgjedhjen e komisionit të përhershëm për dhënien e gradës shkencore 'Doktor në Muzikologji' "

19 01 2022
Vendim i Dekanatit të Fakultetit të Muzikës për shtyrje të sezonit të provimeve të dimrit, për vitin akademik 2021-2022

11 05 2020
Orari i mësimeve dhe konsultimeve për muajin Qershor 2020, për vitet e treta të ciklit të parë të studimeve Bachelor dhe vitet e dyta të ciklit të dytë Master

11 05 2020
Plani i detajuar i organizimit të mbylljes së procesit mësimor për vitin e tretë Bachelor dhe vitin e dytë Master, për vitin akademik 2019-2020

08 05 2020
Vendim - Mbi marrjen e masave për mbylljen e vitit akademik 2019-2020, për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e COVID-19, në Fakultetin e Muzikës

06 01 2020
Urdhër - Për zëvendësimin e orëve të humbura për shkak të tërmetit të datës 26 Nëntor 2019