<

Njësimi i diplomave të arsimit të lartë ENIC – NARIC

Në kuadër të Projektit të Këshillit të Evropës mbi zbatimin e Konventës së Lisbonës për mbështetjen e Qendrave ENIC, mbi procedurat dhe manualet për rrugën e njësimit së diplomave të arsimit të lartë të fituara jashtë vendit si dhe njohjen e kualifikimeve të huaja, bashkelidhur gjeni manualet mbi procedurat dhe fletëpalosjen informuese.

Për të interesuarit, lutemi klikoni lidhjet: www.enic-naric.netwww.qsha.gov.al.

Udhëzuesi  -  Broshura