Broshura FAB

Urdhëra, Vendime - Dekanati FAB

24 04 2024
Propozim mbi kuotat dhe udhëheqësit shkencorë për ciklin e tretë të studimit 


20 01 2022
Vendim i Dekanatit të Fakultetit të Arteve të Bukura për shtyrje të sezonit të provimeve të dimrit, për vitin akademik 2021-2022

08 05 2020

Urdhër i veçantë - Mbi marrjen e masave për mbylljen e vitit akademik 2019-2020, për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e COVID-19

Vendim i veçantë - Mbi marrjen e masave për mbylljen e vitit akademik 2019-2020, për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e COVID-19, në Fakultetin e Arteve të Bukura

Plani i detajuar i mbylljes së procesit mësimor për vitin e tretë Bachelor dhe vitin e dytë Master, për vitin akademik 2019-2020

Sezoni i provimeve të verës për vitin akademik 2019-2020

Orari i Fakultetit të Arteve të Bukura për vitin akademik 2019-2020

Analizë e detajuar për higjenizimin dhe dezinfektimin e ambienteve të Fakultetit të Arteve të Bukura