<

Shërbimet

Biblioteka Shkencore e Universitetit të Arteve i ofron koleksionet dhe shërbimet e saj nëpërmjet këtyre ambjenteve:


Salla me fond të hapur ofron:

 • Literature referenciale
 • Literature te Artit Figurativ
 • Periodikun Koherent
 • Literature te Artit Skenik
 • Literature prej burimeve elektronike
 • Akses ne Internet
Salla është komode dhe është në shërbim të plotë të studenteve, pedagogëve, e studiuesve të artit nga ora 8:00 - 19:00. Në kompjuterat e saj jane instaluar programe specifike per disiplinat e studimit, ku studentët studiojne dhe pregatisin detyrat e tyre. Stacionet kompjuterike disponojne akses ne internet. Gjithashtu salla ofron shërbimin e printimit me ngjyra dhe shërbimin e fotokopjes.


Shërbimi me fond audiovizual - Salla Multimediale:

Salla ofron kushte komode, e pajisur me teknologjinë e re është në shërbim të plotë të studentëve, pedagogëve, dhe studiuesve të artit. Në kompjuterat e saj janë instaluar programe specifike në fushat e artit.

Ofrohet akses ne arkiven digjitale te Bibliotekes se Universitetit te Arteve nepermjet:

 • Stacioneve individuale të punës per studentet
 • Dy Serverave qe permbajne fondin multimedial te Bibliotekes Shkencore
 • Stacioneve te mesimdhenies per personelin Akademik
Kjo sallë përvec arkivës digjitale, disponon edhe materiale te tjera audiovizuale ne shirita ne bobina, pllaka gramafoni, kaseta, CD e DVD.

 

Kjo arkive digjitale eshte krijuar nepermjet adaptimit te sistemeve "open-source" per arkivat Institucionale Universitare. Qëllimi i kësaj arkive është qe të ofrojë akses të brendshëm, kombëtar dhe ndërkombëtar për të gjithë audiencën e Bibliotekes se Universitetit te Arteve. 

 


Fondi i mbyllur ofron:

 • Literaturë muzikore si parte dhe partitura orkestrale, parte instumentale dhe vokale, teori muzike, vepra origjinale, punime teorike të studiuesve dhe studentëve, etj.
 • Literaturën e artit dramatik (teori drame, punime teorike, përkthime, drama, tregime, romane, poezi në shqip dhe në gjuhë të huaj, etj).
 • Literaturën e artit figurativ (teori te artit figurativ, punime teorike, literaturë mbi artin figurativ, etj).
 • Revista dhe gazeta (koleksionet e viteve të kaluara, në gjuhë shqipe dhe të huaj).
 • Literaturë te pergjithshme (sociologji, psikologji, histori, etj).