<

Dekani

Prof. Dr. Zana Prela Shuteriqi
Dekane e Fakultetit te Muzikes

Tel: +355 4 2 247 596
Email